Hokushi no Sora wo Tsuku (1937)

Native Title:

北支の空を衝く

Content

Hokushi no Sora wo Tsuku 1937 / 北支の空を衝く 1937 / Striking at the North China Skies

Hokushi no Sora wo Tsuku (1937) - 北支の空を衝く / Striking at the North China Skies