Rage and Passion (1992)

Native Title:

中神通王重陽

CastView all

PhotosView all

Rage and Passion (1992) photo

Content

Rage and Passion 1992 / 中神通王重陽 1992 / Zhong Shen Tong Wang Chong Yang , Zhong Tong Shen Wang Chong Yang , She Diao Ying Xiong Chuan Zhi Zhong Shen Tong Wang Chong Yang , Jung San Tung Wong Chung Yeung , Jung Tung San Wong Chung Yeung , Se Diu Ying Hung Chyun Ji Jung San Tung Wong Chung Yeung , 中神通王重阳 , 中通神王重阳 , 射雕英雄传之中神通王重阳 , 中通神王重陽 , 射雕英雄傳之中神通王重陽

~~ Adapted from book 1 ‟The Legend of the Condor Heroes‟ (射鵰英雄傳) and book 2 ‟The Return of the Condor Heroes‟ (神鵰俠侶) in the novel series ‟Condor Trilogy‟ (射鵰三部曲) by Jin Yong (金庸).

Trailer