Shinnin Hanjiho 2: Doku Iri Monaka o Tabeta Rojin no Shi (1995)

Native Title:

新任判事補2 毒入りモナカを食べた老人の死

CastView all

PhotosView all

Shinnin Hanjiho 2: Doku Iri Monaka o Tabeta Rojin no Shi (1995) photo

Content

Shinnin Hanjiho 2: Doku Iri Monaka o Tabeta Rojin no Shi 1995 / 新任判事補2 毒入りモナカを食べた老人の死 1995 / Shinnin Hanjiho 2: Doku Iri Monaka o Tabeta Rojin no Shi, Tasatsu Jisatsu no Kabe ni Idomu Shinma Josei Saibankan , 新任判事補2 毒入りモナカを食べた老人の死、他殺自殺の壁に挑む新米女性裁判官

Shinnin Hanjiho 2: Doku Iri Monaka o Tabeta Rojin no Shi (1995) - 新任判事補2 毒入りモナカを食べた老人の死 / Shinnin Hanjiho 2: Doku Iri Monaka o Tabeta Rojin no Shi, Tasatsu Jisatsu no Kabe ni Idomu Shinma Josei Saibankan , 新任判事補2 毒入りモナカを食べた老人の死、他殺自殺の壁に挑む新米女性裁判官