The Romantic Swordsman (1995)

Native Title:

小李飛刀

CastView all

PhotosView all

The Romantic Swordsman (1995) photo

Content

The Romantic Swordsman 1995 / 小李飛刀 1995 / The Romantic Swordsman (New Version)

~~ Adapted from the novel ‟Duoqing Jianke Wuqing Jian‟ of the ‟Xiaoli Feidao Series‟ by Gu Long.

Trailer