The Vampire Returns (1993)

Native Title:

大頭綠衣鬥殭屍

CastView all

PhotosView all

The Vampire Returns (1993) photo

Content

The Vampire Returns 1993 / 大頭綠衣鬥殭屍 1993 / 大头绿衣斗僵尸 , Xác ướp hồi phục , Cương Thi Tái Thế

The Vampire Returns (1993) - 大頭綠衣鬥殭屍 / 大头绿衣斗僵尸 , Xác ướp hồi phục , Cương Thi Tái Thế

Trailer